Üldsätted

SIA “Harpoon”, registreerimisnumber. 40203254264, aadress: Kronvalda tänav 3-16, Jelgava, LV-3002 (edaspidi ka „vastutav töötleja“) hangib, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mille Catstuffco.com saab oma klientidelt ja veebisaiti külastavatelt isikutelt ( edaspidi "andmesubjekt" või "teie").

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku, st andmesubjekti kohta. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, näiteks hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja järgib seaduses sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ja suudab kinnitada, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Isikuandmete hankimine, töötlemine ja säilitamine

Isiku tuvastavat teavet kogub, töötleb ja salvestab andmetöötleja peamiselt veebipoe veebisaidi ja e-posti kaudu.

Veebipoes pakutavaid teenuseid külastades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Valeteabe tahtlikku esitamist peetakse meie privaatsuseeskirjade rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamata teavitama vastutavat töötlejat kõigist muudatustest esitatud isikuandmetes.

Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on tekkinud valede isikuandmete tõttu.

Kliendi isikuandmete töötlemine

Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

- Nimi, perekonnanimi

- kontaktandmed (e-posti aadress ja / või telefoninumber)

- Tehinguandmed (ostetud kaubad, tarneaadress, hind, makseteave jne).

- kogu muu teave, mis on meile antud saidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmise ajal või meiega ühendust võttes.

Lisaks eeltoodule on vastutaval töötlejal õigus kontrollida avalikult kättesaadavate registrite abil esitatud andmete õigsust.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et enne lepingu sõlmimist astuda andmesubjekti taotlusel samme;

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks;

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või isikuandmete kaitset nõudvad põhiõigused ja -vabadused kaaluvad üles sellised huvid, eriti kui andmed on subjekt on laps.

Vastutav töötleja säilitab ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

- isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need on saadud;

- samal ajal kui vastutav töötleja ja / või andmesubjekt võivad välistes normatiivaktides sätestatud korras realiseerida oma õigustatud huve, näiteks esitada vastuväiteid või esitada kohtusse hagi;

- seni, kuni on seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada, näiteks kooskõlas raamatupidamise seadusega;

- seni, kuni kehtib andmesubjekti nõusolek isikuandmete asjakohaseks töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on mõni muu õiguslik alus.

Käesolevas lõikes nimetatud asjaolude lõppemisel kaotavad kehtivuse ka andmesubjekti isikuandmed ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse arvutisüsteemidest jäädavalt ning asjakohaseid isikuandmeid sisaldavad elektroonilised ja / või paberdokumendid muudetakse anonüümseks.

Oma kohustuste täitmiseks teie ees on vastutaval töötlejal õigus edastada teie isikuandmed koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajad, kulleriteenused jms. isikuandmete vastutav töötleja. Maksete töötlemist tagab makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS.

Soovi korral võime teie isikuandmeid valitsuse ja õiguskaitseasutustele teie õiguslike huvide kaitsmiseks edastada, vajaduse korral õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmisega.

Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab vastutav töötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kasutame teie isikuandmeid, et pakkuda teile sihitud reklaame või turunduskommunikatsiooni, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda. Näiteks:

  • Kasutame Google Analyticsit, et aidata meil mõista, kuidas meie kliendid seda saiti kasutavad. Lisateavet selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid kasutab, saate lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=et. Google Analyticsist saate loobuda ka siin: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout.
  • Kasutame Google Tag Manager; Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel); Meta Events Manager.

Sihtreklaami toimimise kohta lisateabe saamiseks külastage võrgureklaamialgatuse (NAI) hariduslehte aadressil http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Sihtreklaamidest saate loobuda järgmiselt:

  • FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
  • GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Küpsised

Küpsis on väike kogus teavet, mis laaditakse alla teie arvutisse või seadmesse, kui külastate meie saiti. Kasutame mitmeid erinevaid küpsiseid, sealhulgas funktsionaalseid, toimivus-, reklaami- ja sotsiaalmeedia- või sisuküpsiseid. Küpsised muudavad teie sirvimiskogemuse paremaks, võimaldades veebisaidil teie toiminguid ja eelistusi meelde jätta. See tähendab, et te ei pea seda teavet uuesti sisestama iga kord, kui naasete saidile või sirvite ühelt lehelt teisele. Küpsised annavad ka teavet selle kohta, kuidas inimesed veebisaiti kasutavad, näiteks kas nad külastavad esimest korda või kui nad on sagedased külastajad.

Andmesubjekti õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus:

- pääseda juurde teie isikuandmetele, saada teavet nende töötlemise kohta, samuti taotleda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust edastada need andmed teisele töötlejale (andmete teisaldatavus);

- nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist;

- kustutada oma isikuandmed ("unustamiseks"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist;

- tühistada oma eelnev nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

- piirata teie andmete töötlemist - õigus taotleda kõigi teie isikuandmete töötlemise ajutist lõpetamist;

- pöörduda andmeriigi inspektsiooni poole

Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada, kirjutades klienditoele [email protected] .

Lõppsätted

Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning kehtetuks tunnistamise kohta Direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), samuti Läti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivad seadused.

Vastutaval töötlejal on õigus igal ajal ja ilma ette teatamata teha privaatsuspoliitikas muudatusi või täiendusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil Catstuffco.com.